Penyataan Privasi Kumpulan Maxis


English | Bahasa Malaysia
 

Penyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Maxis Berhad dan syarikat induk, syarikat sekutu serta anak-anak syarikatnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Maxis Mobile Sdn Bhd, Maxis Mobile Services Sdn Bhd, Maxis Broadband Sdn Bhd, Maxis Collections Sdn Bhd, Maxis International Sdn Bhd and Maxis Communications Berhad (dirujuk secara kolektif sebagai “Kumpulan Maxis” atau “kami”) mengumpul, menyimpan, dan mengendali maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) individu-individu selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP”) dan undang-undang Malaysia.

Sila baca Penyataan Privasi ini untuk memahami bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi yang kami mungkin kumpulkan daripada anda. Dengan memberi Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju akan Penyataan Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, pengaksesan, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Penyataan Privasi ini.
 

 1. Apa Yang Diterangkan Oleh Penyataan Privasi ini

  Penyataan Privasi ini menerangkan:
  • Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan
  • Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda
  • Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
  • Bila kami mendedahkan maklumat peribadi anda
  • Bila kami memindahkan maklumat peribadi anda ke luar negara
  • Hak anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda
    
 2. Komitmen Kami Kepada Anda

  Kami menghargai kepercayaan anda dan kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Untuk memastikan bahawa anda dapat membuat keputusan yang bermakna dan berasa yakin akan pembekalan maklumat peribadi anda kepada kami apabila menggunakan mana-mana Laman Web Kumpulan Maxis, Produk dan/atau Perkhidmatan kami, kami telah menyediakan Penyataan Privasi ini untuk anda yang menghuraikan amalan-amalan kami dan pilihan anda mengenai cara-cara maklumat peribadi anda dikumpul dan digunakan oleh kami.

 3. Definisi Maklumat Peribadi

  Maklumat peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ia merangkumi apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Bagi tujuan Penyataan Privasi ini, maklumat peribadi merangkumi maklumat peribadi sensitif, iaitu maklumat yang berkaitan dengan kesihatan, pendapat politik, kepercayaan agama anda, dll. Untuk mengelakkan keraguan, sila maklum bahawa Penyataan Privasi ini terpakai hanya jika anda merupakan orang sebenar/seorang individu.

 4. Apakah Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan

  Untuk membolehkan kami memberi anda Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan untuk beroperasi secara cekap dan berkesan dengan menyediakan perkhidmatan yang terbaik mungkin kepada anda, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkenaan daripada anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh kami mungkin merangkumi (tetapi tidak terhad kepada) yang berikut:

  • maklumat hubungan seperti nama, tarikh lahir, dokumen-dokumen sokongan identiti (termasuk KP atau nombor pasport), jantina, kewarganegaraan dan bangsa, bahasa yang dipilih, alamat peribadi dan/atau perniagaan semasa, alamat pemasangan, nombor telefon atau telefon bimbit, nombor faks, alamat emel
  • maklumat kad kredit dan butiran akaun bank;
  • lokasi telefon bimbit anda (untuk memastikan titk sambungan rangkaian Maxis yang terdekat untuk membolehkan sambungan kepada rangkaian kami untuk membuat panggilan dan/atau mengakses perkhidmatan internet mudah alih kami);
  • status Produk dan/atau Perkhidmatan yang anda telah perolehi atau langgani dari kami;
  • bagaimana anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan (contohnya data trafik seperti nombor dan alamat-alamat panggilan, SMS, MMS, emel dan komunikasi lain yang dibuat atau diterima oleh anda dan tarikh, tempoh, masa dan kos komunikasi tersebut);
  • jumlah data yang telah diterima dan/atau dihantar oleh anda;
  • peralatan yang anda gunakan apabila mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami (contohnya telefon bimbit, sistem komputer dan platform anda) untuk menyesuaikan perkhidmatan tersebut untuk anda;
  • minat dan kegemaran peribadi anda untuk membantu kami melaraskan tawaran Produk dan/atau Perkhidmatan kami yang paling sesuai untuk anda;
  • data pelayaran (“clickstream data”) apabila anda melawat mana-mana laman web kami (contohnya laman-laman yang anda akses dan Perkhidmatan dan/atau Produk yang anda layari)
  • rakaman imej anda melalui kamera-kamera CCTV apabila anda melawat cawangan-cawangan kami;
  • rakaman panggilan-panggilan yang dibuat oleh anda kepada meja bantuan kami untuk peningkatan dan penambahbaikan perkhidmatan kami.

 5. Bila dan Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

  Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi secara terus daripada anda apabila anda:-

  • berkomunikasi dengan kami (contohnya apabila anda serahkan borang permohonan untuk menjadi pelanggan kami, atau apabila anda menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan termasuk panggilan kepada perkhidmatan pelanggan kami)
  • mendaftar untuk atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan tertentu atau penerbitan kami (contohnya, risalah);
  • menggunakan rangkaian kami dan Produk dan/atau Perkhidmatan lain Kumpulan Maxis;
  • menyertai mana-mana kaji selidik kami;
  • memasuki atau menyertai mana-mana pertandingan atau program kesetiaan yang dianjurkan/dikendalikan oleh kami;
  • mendaftar minat dan/atau memohon maklumat mengenai (melalui portal dalam talian atau saluran-saluran lain kami) atau melanggani Produk dan/atau Perkhidmatan kami;
  • menjawab apa-apa bahan pemasaran yang kami hantar keluar;
  • memulakan hubungan perniagaan dengan kami (contohnya, sebagai pembekal perkhidmatan/rakan perniagaan);
  • mengunjungi mana-mana pejabat kami;
  • melawat atau melayari laman-laman web kami;
  • membuat aduan kepada kami;
  • memberi maklum balas kepada kami (contohnya melalui laman web kami atau secara salinan bercetak).

   Selain daripada maklumat peribadi yang diperolehi secara terus daripada anda (seperti yang dinyatakan di atas), kami juga mungkin memperolehi maklumat peribadi anda daripada pihak-pihak ketiga yang berurusan dengan kami atau yang berkaitan dengan anda (agensi rujukan kredit atau institusi kewangan), dan daripada mana-mana sumber-sumber lain di mana anda telah memberi kebenaran kepada pendedahan maklumat berkaitan dengan anda, dan/atau di mana dibenarkan oleh undang-undang.
    

 6. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

  Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi daripada anda atau daripada kategori pihak-pihak ketiga yang dinyatakan dalam Penyataan Privasi ini, untuk satu atau lebih tujuan-tujuan berikut:-

  • untuk mengesahkan identity anda
  • untuk mempertimbangkan dan memproses permohonan/permintaan anda untuk Produk atau Perkhidmatan kami
  • untuk menyediakan anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang dipinta oleh anda
  • untuk mengendali dan mengurus Produk dan/atau Perkhidmatan yang kami sediakan anda (termasuk pengenaan bayaran, pengebilan, kemudahan pembayaran dan memungut hutang)
  • untuk menyiasat dan menyelesaikan apa-apa isu perkhidmatan, pertanyaan mengenai bil, aduan atau pertanyaan-pertanyaan lain yang anda beri kepada kami berkenaan rangkaian, Produk dan Perkhidmatan dengan pasukan perhubungan pelanggan kami
  • untuk menilai dan/atau mengesahkan kelayakan kredit
  • untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan
  • untuk menguruskan rangkaian kami
  • untuk sentiasa berhubung dengan anda dan menyediakan anda dengan maklumat yang dipinta
  • untuk memasuki transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang hendak ditawarkan dan disediakan kepada anda
  • untuk menjalin dan menguruskan dengan lebih baik apa-apa perhubungan perniagaan yang kami mungkin ada dengan anda
  • untuk memproses komunikasi yang anda hantar kepada kami (contohnya, menjawab pertanyaan dan menangani apa-apa aduan dan maklum balas)
  • untuk membantu kami memantau dan memperbaiki prestasi rangkaian, Produk dan Perkhidmatan kami, pasukan perhubungan pelanggan kami dan pembekal perkhidmatan dan Laman-Laman Web Kumpulan Maxis dan untuk menjadikannya lebih berkesan
  • untuk menyenggara dan membina sistem dan infrastruktur perniagaan kami, termasuk pengujian dan penaikan taraf sistem-sistem tersebut
  • untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti
  • untuk memaklumkan anda mengenai manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri Produk dan/atau Perkhidmatan kami
  • untuk memastikan cara kami dapat memperbaiki perkhidmatan kami kepada anda
  • untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang akan dianonim atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pastikan anda sebagai individu
  • untuk menyiasat, membalas atau membela tuntutan yang dibuat terhadap atau melibatkan Kumpulan Maxis
  • untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, kajian pemasaran)
  • untuk menyenggara rekod-rekod yang diperlukan untuk tujuan keselamatan, tuntutan atau tujuan undang-undang yang lain
  • untuk mematuhi keperluan undang undang dan pengawalseliaan
  • untuk apa-apa tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh apa-apa undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak-pihak pengawalselia berkuasa yang berkenaan

 7. Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

  Sebagai sebahagian dari penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin diperlukan atau dikehendaki mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak-pihak ketiga yang berikut:

  • agensi-agensi penguatkuasa undang-undang
  • agensi-agensi kerajaan
  • syarikat-syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan dan/atau penasihat profesional kami
  • syarikat-syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi dan menyediakan anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang anda telah pohon atau langgani
  • rakan niaga kami dan pihak-pihak lain untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tujuan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda
  • pihak-pihak lain di mana anda telah memberikan kebenaran nyata atau tersirat
    
 8. Pemasaran Langsung

  Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberi anda maklumat mengenai perkhidmatan dan/atau produk kami atau pihak-pihak ketiga, yang mungkin menarik minat atau memanfaatkan anda, kecuali diminta atau dimaklumkan sebaliknya oleh anda.Dalam keadaan tertentu, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada peniaga dan rakan niaga strategik terpilih kami. Namun demikian, sila maklum bahawa kami hanya akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada peniaga dan rakan niaga strategik terpilih kami di mana anda telah melanggani Perkhidmatan atau Produk tertentu yang memerlukan pendedahan tersebut dan/atau kebenaran anda telah diperolehi, tertakluk pada setiap masa kepada apa-apa undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada Kumpulan Maxis.Kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahawa perjanjian-perjanjian kami dengan peniaga dan/atau rakan niaga strategik kami mengenakan kewajipan privasi dan kerahsiaan yang sewajarnya.Jika anda tidak ingin maklumat peribadi anda digunakan untuk tujuan pemasaran atau jika anda mengubah fikiran anda berkaitan dengan pilihan anda sebelum ini, sila hubungi kami di Pusat Privasi Maxis melalui butiran cara menghubungi kami yang dinyatakan di bawah. Arahan bertulis anda kepada kami yang terkini akan diguna pakai.

 9. Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Diberi Anda Tidak Lengkap?

  Di mana dinyatakan (contohnya dalam borang pendaftaran/permohonan), anda diwajibkan memberi maklumat peribadi kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Jika anda enggan memberi maklumat peribadi yang diwajibkan tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau menyediakan  anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan kami .

 10. Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

  Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

  Jika anda mahu mengakses maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami, atau jika anda berpendapat bahawa maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkenaan, tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami dengan menghubungi Pusat Privasi Maxis melalui butiran cara menghubungi kami yang dinyatakan di bawah. Anda harus menyatakan nama, alamat dan nombor telefon/akaun anda dan nyatakan dengan ringkas maklumat berkenaan yang mana anda ingin meminta sesalinan. Kami akan mengenakan fi pemprosesan untuk menampung kos pentadbiran pencarian untuk dan pembekalan akses kepada maklumat peribadi anda.

  Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan sewajarnya untuk memenuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari dari tarikh kami menerima permintaan anda serta fi pemprosesan yang dikenakan.

  Sila maklum bahawa kami mungkin perlu menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat memastikan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta bersifat komersial dan sulit, atau jika kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Namun demikian, kami akan memaklumkan anda akan sebab-sebab kenapa kami tidak dapat memenuhi permintaan anda.

 11. Kewajipan Anda

  Anda bertanggungjawab memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami mengenai diri anda dan mengenai mana-mana individu di mana anda membekalkan maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk mengemaskinikan maklumat peribadi tersebut jika dan apabila ia menjadi tidak betul atau tidak terkini dengan menghubungi Pusat Privasi Maxis melalui butir-butir untuk menghubungi kami yang dinyatakan di bawah. Kewajipan ini merupakan syarat bagi penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan/atau individu-individu lain yang disahkan atau dibenarkan oleh anda atau organisasi/syarikat anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan tersebut.Jika anda perlu memberi kami maklumat peribadi berkaitan dengan pihak-pihak ketiga (contohnya mengenai suami atau isteri atau anak-anak anda, atau di mana anda merupakan orang yang dilantik (dalam syarikat atau organisasi) untuk berurusan dengan kami, jika anda sedang memperolehi dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan/atau produk yang mereka akan gunakan), anda mengesahkan bahawa anda telah (i) mendapatkan kebenaran mereka atau sebaliknya anda berhak memberi maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk kami menggunakan maklumat peribadi tersebut dengan sewajarnya, dan (ii) memberitahu mereka untuk membaca Penyataan Privasi ini di laman web kami di www.maxis.com.my/pdpa/ dan di mana-mana Pusat Perkhidmatan Maxis.

 12. Urusan Dalam Talian Dengan Kumpulan Maxis

  “Cookies”
  Kami mengumpul maklumat mengenai penggunaan laman web kami oleh anda dari “cookies”. “Cookies” adalah paket-paket maklumat yang disimpan dalam computer anda yang membantu pelayaran laman web anda dengan menyesuaikan maklumat laman web kepada keperluan anda. Cookies dengan sendirinya tidak mengenal pasti pengguna individu, hanya computer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan menerima cookies. Jika anda mempunyai kerisauan, anda boleh tetapkan komputer anda untuk sama ada menerima semua cookies, memaklumkan anda bila sesuatu cookie di isu, atau langsung tidak menerima cookies pada apa jua masa. Namun demikian, penolakan cookies mungkin akan menjejaskan penggunaan laman web kami kerana kami tidak akan dapat memperibadikan aspek-aspek penggunaan laman web oleh anda.
  Pautan Ke Laman Web Pihak-Pihak Ketiga
  Sila maklum bahawa Penyataan Privasi ini hanya terpakai di laman-laman web Kumpulan Maxis dan tidak terpakai kepada apa-apa laman web pihak-pihak ketiga yang anda mungkin akses dari laman-laman web kami. Untuk menentukan bagaimana mereka mengendali maklumat peribadi anda, anda harus memastikan bahawa anda membaca polisi privasi mereka masing-masing.

 13. Pemindahan Maklumat Peribadi Anda Ke Luar Negara

  Ia mungkin perlu untuk kami memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Malaysia jika mana-mana pembekal perkhidmatan atau rakan niaga strategik kami (“entiti luar negara") yang terlibat dalam penyediaan sebahagian Produk dan/atau Perkhidmatan Kumpulan Maxis berlokasi  di negara-negara di luar Malaysia atau jika anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan dari negara selain daripada Malaysia (contohnya, perantauan antarabangsa). Anda bersetuju kepada pemindahan maklumat peribadi anda ke luar Malaysia dalam keadaan-keadaan tersebut. Kami akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa mana-mana entiti luar negara tersebut diikat di bawah kontrak supaya tidak menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan selain daripada penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kepada anda yang mereka dikontrakkan oleh kami untuk menyediakan dan untuk melindungi dengan secukupnya maklumat peribadi anda.

 14. Pengemaskinian Kepada Penyataan Privasi Kami

  Kami mungkin akan meminda Penyataan Privasi ini dari masa ke semasa dan versi terkini akan digunapakai dan menggantikan sebarang dan semua versi terdahulu, termasuk tetapi tidak terhad kepada versi di dalam risalah atau salinan bercetak. Sila semak laman web kami untuk maklumat mengenai amalan-amalan paling terkini kami.

 15. Butir-butir Menghubungi Kami

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkaitan dengan Penyataan Privasi ini, menghubungi kami di Pusat Privasi Maxis pada waktu pejabat (antara jam 9:00 pagi hingga 6:00 petang, pada hari Isnin hingga Jumaat dan dari jam 9:00 pagi hingga 1:00 petang, pada hari Sabtu ) di titik-titik hubungan yang berikut:
Jawatan: Pegawai Data Privasi
Telefon
123 daripada telefon mudah alih Maxis anda atau 1800821123 atau 03-74922123 dari talian telefon yang lain
No. Faks:
03-74922950
E-mel: customercare@maxis.com.my
Alamat: Maxis Group, P.O. Box 13222, 50802 Kuala Lumpur